Novosti
 
Preuređena web stranica
Dobrodošli na našu preuređenu web stranicu na kojoj uskoro možete naći nove informacije.
   
O nama
 

Odbor državne službe za žalbe FBiH osnovan je Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 48/03), kao samostalno tijelo za obavljanje poslova utvrđenih Zakonom o državnoj službi FBiH. Odbor za žalbe sastoji se od tri člana. Radom Odbora rukovodi predsjedavajući kojega između sebe većinom glasova biraju članovi Odbora.

Odbor za žalbe je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca organa državne službe, o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije i žalbama koje se izjave na odluke direktora Agencije za državnu službu FBiH. Nadležnost Odbora precizirana je članom 65. Zakona o državnoj službi u FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06).

Stupanjem na snagu Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH („Službene novine FBiH“, broj:49/05) Odbor za žalbe je nadležan i za odlučivanje po žalbama namještenika izjavljenim protiv rješenja rukovodioca organa državne službe. Odluke Odbora su konačne i podliježu svakom preispitivanju od nadležnog suda u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

Sjedište Odbora državne službe za žalbe je u Sarajevu

 
Početna  |  O nama  |  Novosti  |  Česta pitanja  |  Javne nabavke  |  Dokumenti  |  Kontakt